ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Unseen in ฮ่องกงเปลี่ยนปีชงเป็นปีเฮง

0
151
ประกาศผลผู้โชคดี Unseen in ฮ่องกงเปลี่ยนปีชงเป็นปีเฮงกับ AIS Calling Melody

Unseen in ฮ่องกงเปลี่ยนปีชงเป็นปีเฮงกับ AIS Calling Melody 

AIS Calling Melody ชวนเที่ยวฮ่องกงเปลี่ยนปีชงเป็นปีเฮงไปกับอาจารย์ คฑา ชินบัญชร และ ปั้นจั่น ปรมะ เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสายCalling Melody, Calling Maker และ Calling เหมา เหมา หรือร้องเพลงละครช่อง 3 จาก AIS Karaoke ผ่าน AIS Play Application 
ระยะเวลาร่วมสนุก:  15 กุมภาพันธ์ 2562 – 24 มีนาคม 2562
ของรางวัล : แพคเกจทัวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร และ ปั้นจั่น ปรมะ
รวมทั้งหมด 6 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

รายชื่อผู้โชคดี ได้แก่ 

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Unseen in ฮ่องกงเปลี่ยนปีชงเป็นปีเฮงกับ AIS Calling Melody

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ ^ ^

หมายเหตุ

1. เดินทางวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 6 พฤษภาคม 2562
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลและยืนยันการรับรางวัล
3. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือ ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ หรือ ตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในหน้ากิจกรรม คณะกรรมการขอมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองทีมีการคัดเลือกไว้ในลำดับถัดไป
4. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Calling Melody จนถึงวันที่ได้รับรางวัล
6. ผู้ได้รับรางวัลและได้มีการยืนยันการรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ ในวันนัดหมายรับรางวัลต้องนำบัตรประชาชน และ เอกสารแสดงตนตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมารับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
7. โชคดีต้องนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับรางวัลมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันกิจกรรม
8. ผู้โชคดีต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า6เดือนให้นับจากวันเดินทาง
9. สำหรับผู้โชคดีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศได้ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัลและขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีดังกล่าว
10. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
11. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Comments

comments