ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม AIS Calling Melody ทริปน่ารักกับซุป’ตาร์น่าเลิฟ

0
259

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม AIS Calling Melody ทริปน่ารักกับซุป’ตาร์น่าเลิฟ

Ch3Thailand และ N-Content ชวนลูกค้า AIS เที่ยวเวียดนามไปกับ ออกัส วชิรวิชญ์ และ เพ็ชร ฐกฤต เพียงลูกค้า AIS ดาวน์โหลดเพลงละครช่อง 3 เป็นเพลงรอสาย Calling Melody, Calling Maker และ Calling เหมา เหมา รวมทั้งหมด 12 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 1

ผู้โชคดีได้รับแพคเกจทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่งได้แก่
1.คุณ นารีรัตน์ นิลประภา 
2.คุณ นภัสมลณ์ นิดร  
3.คุณ ศวิตา กังสวร 
4.คุณ ศวิตา กังสวร 
5.คุณ ปัญจพร ดาวทองประเสริฐ  
6.คุณกาญจนา จิตรปราณี  

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ

หมายเหตุ
1. เดินทางวันที่ 17 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลและยืนยันการรับรางวัล
3. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือ ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ หรือ ตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในหน้ากิจกรรม คณะกรรมการขอมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองทีมีการคัดเลือกไว้ในลำดับถัดไป
4. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Calling Melody จนถึงวันที่ได้รับรางวัล
6. ผู้ได้รับรางวัลและได้มีการยืนยันการรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ ในวันนัดหมายรับรางวัลต้องนำบัตรประชาชน และ เอกสารแสดงตนตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมารับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
7. โชคดีต้องนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับรางวัลมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันกิจกรรม
8. ผู้โชคดีต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนให้นับจากวันเดินทาง
9. สำหรับผู้โชคดีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศได้ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัลและขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีดังกล่าว
10. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
11. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ N-Content Call Center โทร. 02-825-2500 (เวลา 9:00-20:00 น.) ค่าทำรายการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 2

Comments

comments