Tag: Latte

ส่วนผสมของ 9 กาแฟ ยอดนิยม

เอสเพรสโซ : Espresso คุณค่อนข้างมีนิสัยที่ตรงไปตรงมา มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ข้อดีคือคุณเป็นคนจริงใจไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใคร และก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบด้วย คุณค่อนข้างเป็นคนมีเหตุผลและยังรอบคอบอีกด้วย มักจะพบว่าคนกลุ่มนี้มักมีเป้าหมายของตัวเองและชอบวางแผนการทำงานอยู่เสมอ

ทายนิสัยจากการดื่มกาแฟแก้วโปรด

เอสเพรสโซ : Espresso คุณค่อนข้างมีนิสัยที่ตรงไปตรงมา มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ข้อดีคือคุณเป็นคนจริงใจไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใคร และก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบด้วย คุณค่อนข้างเป็นคนมีเหตุผลและยังรอบคอบอีกด้วย มักจะพบว่าคนกลุ่มนี้มักมีเป้าหมายของตัวเองและชอบวางแผนการทำงานอยู่เสมอ

MOST POPULAR

HOT NEWS